ទ្បៅ ចិត្រា ពិតជាធ្វើបានល្អណាស់ មិនទាន់បានទឹក ទី ១ ស្រួលបួលផង អាចផ្តួលកីឡាករ ថៃ ឲ្យសន្លប់

425