ទ្បៅ ចន្រ្ទា វាយមួយដៃធ្ងន់តែម្តង ធ្វើឲ្យកីឡាករ ថៃ ChhorkChai សន្លប់ឈឹង

312