សើចទៀតហើយ។……. កំប្លែងនាយក្រឹម ( កម្មវិធី តន្រ្តី ស្រុកស្រែ )

387