កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ ប្រធានបទ៖​ ការចេះ​បដិសេធ​ និង​ចាកចេញ​ពី​គ្រឿង​ញៀន​

2270
-កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ ​ វគ្គ​១

-កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ ​ វគ្គ​២

 -កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ ​ វគ្គ​៣