កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍៖ សេចក្ដីព្រាងគោលនយោបាយ​ជាតិស្ដីពីធនធានរ៉ែ

1804

-កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ វគ្គ១

-កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ វគ្គ២

-កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ វគ្គ៣