កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍៖ សេចក្ដីព្រាង​គោលនយោបាយ​ជាតិ​ស្ដីពី​ធនធានរ៉ែ

1885
-កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ វគ្គ១

 -កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ វគ្គ២

 -កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ វគ្គ៣