ផលប៉ះពាល់ពីការផឹកទឹក មុន ឬក្រោយ ញ៉ាំអាហារភ្លាមៗ

381