ទ្បុង សុភី ផ្តួលកីឡាករ ថៃ Boungern ឲ្យសន្លប់ត្រឹមទឹកទី ២​ ..

108