ធានាថាសើចចុកពោះតែម្តង ជាមួយក្រុម តាកុយ – តន្រ្តីស្រុកស្រែ

357