កិច្ច​ពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍៖ គម្រោង​បង្កើត​ធនាគារថ្មីនឹង​ផ្ដល់​អ្វីខ្លះ​ដល់​សហគ្រាស​ធុន​តូច​ និង​មធ្យម?

101

-កិច្ច​ពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ វគ្គ១

-កិច្ច​ពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ វគ្គ២

-កិច្ច​ពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ វគ្គ៣