កិច្ចពិភាក្សា​​ប្រចាំសប្ដាហ៍៖ ការគ្រប់គ្រង​ប្រព័ន្ធលូ និង​ប្រព័ន្ធ​ប្រព្រឹត្តកម្ម​ទឹកកខ្វក់

2251

-កិច្ចពិភាក្សា​​ប្រចាំសប្ដាហ៍ វគ្គ១

-កិច្ចពិភាក្សា​​ប្រចាំសប្ដាហ៍ វគ្គ២

-កិច្ចពិភាក្សា​​ប្រចាំសប្ដាហ៍ វគ្គ៣