អាហារ ៧ មុខទទួលទានជាប្រចាំ ជួយសម្លាប់កោសិកាមហារីកកុំឲ្យទៅជាជំងឺ​

220