ហូប បង្គងសមុទ្រ យូរហើយ មិនដែលដឹងថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យដល់សុខភាព

212