ផ្លែ ទៀប មិនត្រឹមតែល្អសម្រាប់អ្នកកើតជំងឺលើសឈាមទេ ក៏ល្អសម្រាប់ជំងឺដ៏ទៃទៀត

245