រីករាយទស្សនា និងស្តាប់កម្សាន្តជាមួយលោក ខេម ក្នុងកម្មវិធី តន្រ្តី ICHITAN

264