កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍៖ ការវិនិយោគចិន​នៅ​ខេត្តព្រះសីហនុ

2039
-កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ វគ្គ១

-កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ វគ្គ២

-កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ វគ្គ៣