សើចទៀតហើយ , កំប្លែង នាយក្រឹម ក្នុង កម្មវិធី តន្រ្តីស្រុកស្រែ

284