ឈប់បោះចោល​ សំបកក្រូចថ្លុង ព្រោះវាជា ឱសថដែលជួយដល់អ្នកបាន

503