ត្រឹមទឹកទី ១ ! វង្ស ណយ ត្រូវពីរដៃរបស់ Rasrisingha សន្លប់ធ្ងន់

411