ទ្បុង សំណាង ដាក់មួយកែង Namphol Site Khungvet សន្លប់ឈឹង

272