កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ ៖ ការចុះបញ្ជី និងការធ្វើ​បច្ចុុប្បន្នភាពព័ត៌មានអចលនទ្រព្យនៅ​ភ្នំពេញ

1836

-កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ វគ្គ១

-កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ វគ្គ២

-កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ វគ្គ៣