ទ្បៅ ចិត្រា លេងមួយដៃធ្ងន់នេះ កីឡាករ ថៃ សន្លប់ទឹកទី ៤

284