ធន់ ចាន់តាក់ កែងស្រួចមែន ដាក់ភ្លាម កីឡាករ ថៃ Seoufai Sor Saksith សន្លប់

390