ស្លឹកប្រេងខ្យល់ ជាថ្នាំខ្លាំងដែលអាចព្យាបាលជំងឺបានដល់ទៅ ៥០ មុខ

238