មួយជើងនេះ ពេញឆ្អឹងជំនី តែម្តង ! ចូលរួមសោកស្តាយ ខ្លឹមខ្មៅ មិនអាចសងសឹក ជេនវ័ត្តបាន !

138