៨ រោគសញ្ញាមហារីកសួតដ៏គ្រោះថ្នាក់ បើមិនរវល់ អាចហួសពេល

281