កាត់ក្រូចឆ្មាដាក់ក្បែរគ្រែដេក ពេលព្រឹកឡើងអ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើល

601