ទំលាប់អាក្រក់ទាំងនេះ ធ្វើឲ្យអ្នកខូច ក្រលៀន ដោយមិនដឹងខ្លួន

4118