អាជ្ញាធរ​​កំពង់​ចាម​​ត្រៀម​ម៉ាស៊ីន​ ៦​គ្រឿង​​ដើម្បី​បូម​ទឹក​ពី​ក្រុង​ ខណៈ​ទឹក​ជំនន់​នៅ​ទ្រឹង​

33