របរ​ធ្វើ​ពាង​ទឹក​នៅ​តែ​មាន​ទីផ្សារ​ល្អ​ ទោះបី​សម័យ​ទំនើប​ក៏ដោយ​

36