ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​របស់​លោក​ស្រី​ រ៉ូណា​ស្មីត​ ផ្ដោត​សំខាន់​ស្នើ​សុំ​បន្ត​ពង្រឹង​ការងារ​សិទ្ធិមនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា

204