កូនខ្មែរអាមេរិក ឯម សុវណ្ណា នឹងបង្ហាញខ្លួននៅ ONE FC ដើមខែក្រោយ

192