សេដ្ឋកិច្ច​ និងអចលនទ្រព្យ (Urban Living) ប្រធានបទ៖ ការអភិវឌ្ឍ និង​ទាញ​យក​សេដ្ឋកិច្ចចេញ​ពីដីធ្លី

161