ភ្នំពេញក្រោននាំចូលកីឡាករបរទេស ថ្មី២រូប ដើម្បីត្រៀមប្រកួតប្រជែងលីហ្គកំពូលរដូវកាលក្រោយ

197