រកឃើញជើងខ្លាំងបីក្រុមនៃការប្រកួតពានរង្វាន់ BNI Cambodia 2018

130