រដ្ឋសភា​អនុម័ត​ទាំង​ស្រុង​លើ​សេចក្ដី​ស្ទើ​ច្បាប់​ស្ដីពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ស្ដីពី​គណបក្ស​នយោបាយ

146