សំបូរ សុភណ្ឌ​ កាន់មេដាយ​មាស​ពិភពលោក​មក​កម្ពុជាវិញ តែអគ្គ​លេខាធិការមិនពេញចិត្ត​លទ្ធផល​កីឡាករផ្សេងទៀត​

199