សាច់រឿង​ដំណើរ​ជាតិ​កម្ពុជា​ និង​ត្រូវ​សម្ដែង​ក្នុងឱកាស​សម្ពោធ​វិមាន​ឈ្នះឈ្នះ

84