វិសោធនកម្មច្បាប់​គណបក្ស​នយោបាយ​គឺ​សម្រាប់​គ្រប់គណបក្ស​នយោបាយទាំងអស់

48