ឈុតក្រៅចាក​របស់​ តារាសម្ដែង ក្នុង​រឿង​ ភរិយា​ឥតខាន់​ស្លា​ របស់ទូរទស្សន៍បាយ័ន

154