សម្ដេចតេជោ​ អំពាវនាវ​កុំ​ឲ្យ​កម្មករ​ធ្វើអ្វី​ដែល​នាំ​ឲ្យ​បាត់​បង់​ប្រយោជន៍​របស់ខ្លួន​ទៅថ្ងៃអនាគត​

212