សេដ្ឋកិច្ច​ ពាណិជ្ជកម្ម​​ក្នុង​តំបន់ទាមទារនូវ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិពហុភាគី

95