ក្លឹបបាល់ទះវិសាខា បន្ដជ្រើសរើសថ្នាល U18 ទោះការប្រកួតរបស់សហព័ន្ធស្ទើរគ្មានក្ដី

139