សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ ការិយាល័យមួយចំនួន​នៅថ្នាក់ស្រុក ដែលមិនចាំបាច់ នឹង​ត្រូវ​លុបចោល ឬដាក់ជាកញ្ចប់

274