ភ្នំពេញ​ក្រោន​យកឈ្នះ Burriram United ៤-១ មុន​ជួប​ក្រុម​ខ្លាំង​មួយ​ទៀត​នៅបាងកក

101