ហង្ស សូរីយ៉ាន់​ ជឿជាក់​ថា​ធ្វើ​បាន​ល្អ ក្នុង​ការ​ប្រឡង​កម្មវិធី​ Miss Global International នៅ​ហ្វីលីពីន

55