កញ្ញា ហង្ស សូរីយ៉ាន់ ផ្ដល់​កិច្ច​សម្ភាសន៍​លម្អិត​ ពីដំណើរ​ចេញទៅ​ប្រឡង​ កម្មវិធី Miss Global International

282