កម្មវិធីពីកម្ពុជា (On Cambodia) ប្រធានបទ​៖ ការងារអាជ្ញាធរជាតិ​ព្រះវិហារ​លើការ​អភិរក្ស​ និង​អភិវឌ្ឍ​នៅ​តំបន់​ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ និង​ប្រាសាទ​កោះកេរ

288