រដ្ឋាភិបាល​ចក្រភពអង់គ្លេស​ សន្យាជួយ​កម្ពុជា​លើ​ការ​សម្អាត​មីន​

309