គ្រូបឹងកេត ថា អាចលំបាក ចំពោះការដណ្ដើមពានក្នុងស្រុកទាំងពីរ នារដូវកាលថ្មី

299